3.5
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
అదనపు క్రెడిట్ సగటు 3.5 / 5 బయటకు 11
రాంక్
73 వ, దీనికి 49 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
అదనపు క్రెడిట్
రచయిత (లు)
కళాకారుడు (లు)
కైండ్ (s)
రకం
మన్హ్వా