4.4
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
నా హై స్కూల్ బుల్లీ సగటు 4.4 / 5 బయటకు 36
రాంక్
8 వ, దీనికి 219.6 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
N / A
రచయిత (లు)
కళాకారుడు (లు)
కైండ్ (s)
రకం
మన్హ్వా