4.3
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
ప్రేమ పరిమితి మించిపోయింది సగటు 4.3 / 5 బయటకు 9
రాంక్
65 వ, దీనికి 56.5 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
కళాకారుడు (లు)
కైండ్ (s)
రకం
మన్హ్వా