4.9
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
వలయాలు సగటు 4.9 / 5 బయటకు 12
రాంక్
26 వ, దీనికి 126.8 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
동아리, డ్రామా క్వీన్స్, థియేటర్ సొసైటీ
రచయిత (లు)
కళాకారుడు (లు)
కైండ్ (s)
రకం
మన్హ్వా